Cilt 20, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Alüminyum alaşımında anodizasyonun arayüzey özelliklerine etkisinin incelenmesi PDF
Ebru Akcan, Cem Mehmetalioğlu, Arzu Özüyağlı, Akın Akıncı
Kinesin-5 inhibitörü olan Monastrol bileşiğinin sentezi ve yük transferi kompleks etkileşmelerinin incelenmesi PDF
Mustafa Arslan, Nurcan Berber
Bakır biyosorpsiyon işlemine Yapay Sinir Ağı (ANN) yaklaşımı PDF (English)
Deniz Bingöl, Erdal Kılıç, Merve Hercan
Doğalgaz boru hatlarında dalga bariyeri olarak yapay kaya dolgusunun dalga yayılışına etkisi PDF
Fatih Göktepe, Hüseyin Serdar Küyük, Erkan Çelebi
Direkt enjeksiyonlu bir dizel motoruna buhar ve farklı yöntemlerle su gönderiminin performans ve NOx emisyonlarına etkilerinin incelenmesi PDF
Vezir Ayhan
SILAR yöntemi ile üretilen CuO filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özelliklerine ikili katkılamanın (Zn, Li) etkisi PDF
Raşit Aydın, Bünyamin Şahin, Fatih Bayansal
4-Piridinetiyonamid ile Zn(II) kompleksinin spektroskopik özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi PDF (English)
Hatice Vural
A study on drought stress tolerance in some maize (Zea mays L.) cultivars PDF (English)
Ali Doğru, Nesrin Ecem Bayram
Tekstil atık sularından C.I. Bazik Mavi 3 boyarmaddesinin elektrokimyasal uygulama ile giderilmesi PDF
Emrah Bulut
Polimer içerikli membran verimi tahmininde yapay sinir ağları öğrenme algoritmalarının değerlendirilmesi PDF (English)
Beytullah Eren, Muhammad Yaqub, Volkan Eyüpoğlu
ACACETIN’İN (5,7-dihydroxy-4'-methoxyflavone) moleküler yapisinda titreşimsel spektral analizler ve teorik inceleme PDF (English)
Tevfik Raci sertbakan, Ökkeş Gözdaş
Sigara tütününün doğal ve yapay radyoaktivitesinin belirlenmesi PDF
Yusuf Ağuş
Cis-2,6-bis(2-klorofenil)-3,3-dimetilpiperidin-4-one bileşiği üzerine yapısal, spektroskopik, elektronik ve doğrusal olmayan optiksel araştırmalar PDF
Ömer Tamer
Güney Batı Karadeniz kıyıları boyunca rüzgar güç potansiyelinin değerlendirilmesi PDF (English)
Adem Akpınar
L12 fazda Rh3La bileşiğinin ab inito çalışması PDF
Osman Örnek
PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı PDF
Faruk Yalçın
Zaman Serisi Kümelemesinin Türkiye’deki hava kirliliği izleme istasyonlarındaki bilgi fazlalığının tespit edilmesine uygulanması PDF
Nevin Güler Dinçer, Öznur İşçi Güneri, Muhammet Oğuzhan Yalçın
Korunumlu döngülerin stokastik simülasyon algoritmalarında kullanımı PDF (English)
Derya Altintan
Zn(II) iyonlarının piromellitik dianhidrit ile modifiye edilmiş poliamin poliüre polimeri ile adsorpsiyonu PDF
Çiğdem Özer, Eda Ergin, Füsun Boysan, Mustafa İmamoğlu
Dünyada ve Türkiye’de yapay kıyı beslemesi PDF
Servet Karasu
Homojen Karışımlı Sıkıştırma Ateşlemeli (HCCI) bir motorun tek-bölgeli modelleme yöntemi kullanılarak analizi PDF
Halit Yaşar
En uygun çark tasarımı ile bir santrifüj pompa performansının iyileştirilmesi PDF
Zekeriya Parlak
Yerel zemin özelliklerinin deprem hasarı üzerindeki etkisinin CBS ile değerlendirilmesi PDF (English)
Sedat Sert, Aşkın Özocak, Ertan Bol
Aykırı değer varlığında hızlı minimum kovaryans determinantı kestiricilerinin faktör analizinde kullanımı PDF
Özlem Alpu

Derleme Makalesi

Polimer işleme sektörlerindeki meslek hastalıkları, kazalar ve iş güvenliği PDF
Ahmet Demirer, Esra Kayhan

Uygulama Makalesi

Metot Zaman Ölçümü (MZÖ) yöntemi ile üretim süresinin iyileştirilmesi: beyaz eşya yan sanayisinde bir uygulama PDF
Murat Çolak, Gülşen Aydın Keskin, Betim Çelik, Selen Avcı
Yüzde tabanlı String Eşleme Problemi için yeni bir donanım modülü tasarımı PDF
İbrahim Şahin, Günay Temür
Bootstrap tekniğine bağlı kümülatif toplam kontrol grafiklerinde değişim noktası analizi PDF
Meral Yay, Nihan Acar Denizli, Belchin Kostov
Dodin fungusitinin Vicia faba L. bitkisinde total protein miktarı ve peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi PDF (English)
Nurşen Çördük, Nihan Akıncı, Nergis Kaya, Gülru Yücel, Cüneyt Akı
154/380 kV Kuzeybatı Anadolu İletim Hattı için kısa devre ve reaktif arıza incelemelerinin gerçekleştirilmesi PDF
Metin Varan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X