Year 2017, Volume 21, Issue 5, Pages 816 - 823 2017-10-01

Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit
Kıyı yerleşkesi arazi kullanım planlaması için zemin özelliklerinin araştırılması, Kandıra, İzmit

T. Fikret Kurnaz [1]

421 949

It is necessary to perform detailed soil investigations for reliable constructions in settlement areas which have a suitable topography for natural disasters such as earthquake, landslide etc. The regional and parcel-based ground surveys have great importance especially for the earthquake resistant building design in new settlement areas and the revision of the existing settlement areas. Presentation of soil properties and analysis results with zoning maps in the surveys for land use planning, contributes to the determination of risky and safe areas in terms of settlement. In this study, the soil characteristics of the study area were investigated by geological, geophysical and geotechnical studies results and the settlement suitability was evaluated with the zonation maps.  The dominant geological unit in the region is Quaternary aged alluvium and on the hillsides near the seaside are covered by Upper Cretaceous aged micritic limestones belonging to Akveren Formation. 13 drilling, 15 seismic refraction, 10 MASW, 7 mikrotremor studies and results of the laboratory tests have been used for the evaluation of the soil properties in the study area. The local soil classes were determined as Z4 in the alluvium and Z2 in the limestones. The limestone strengths in the region were determined as low and middle. The hilly areas located in the west and east of the study area belonging to Akveren Formation have karstic cavities and 40% slope. These areas are not suitable for settlement.

Deprem, heyelan vb. doğal afetlere elverişli topoğrafyaya sahip yerleşim alanlarının planlamalarında, zemin özelliklerinin detaylı bir şekilde araştırılması, güvenilir yapılaşmalar açısından bir gerekliliktir. Gerek yeni yerleşim alanlarının imara açılması gerekse de mevcut yerleşim alanlarının revize edilmesinde bölgesel ve parsel bazında yapılacak zemin araştırmaları, özellikle depreme dayanıklı yapı tasarımı için büyük öneme sahiptir. Arazi kullanım planlamalarına yönelik olarak yapılan araştırmalarda, zemin özelliklerinin ve analiz sonuçlarının bölgeleme haritaları ile sunulması, yerleşim açısından riskli ve güvenli bölgelerin ortaya konmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli ili Kandıra İlçesi kıyı şeridinde yer alan bir bölgenin zemin özellikleri, jeolojik, jeofizik ve geoteknik çalışma sonuçları ile incelenerek amaca yönelik olarak hazırlanan bölgeleme haritaları ile yerleşime uygunluk durumu değerlendirilmiştir. Bölgedeki hakim jeolojik birim genel olarak Kuvaterner yaşlı alüvyon olup, deniz kenarındaki yamaçlarda ise Üst Kretase yaşlı Akveren Formasyonuna ait mikritik kireçtaşları görülmektedir. İnceleme alanında yerleşime uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla 13 adet sondaj, 15 adet sismik kırılma, 10 adet MASW, 7 adet mikrotremor çalışması ve laboratuvar deneylerine ait sonuçlardan yararlanılmıştır. Alüvyon kesimlerde zemin sınıfları Z4 olarak belirlenirken, kireçtaşlarının bulunduğu alanlarda ise zemin sınıfı Z2 olarak belirlenmiştir. Kaya birimler için yapılan nokta yükü deneylerine göre, bölgedeki kireçtaşlarının düşük ile orta arasında dayanım değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. İnceleme alanının doğu ve batısında yer alan tepelik bölgelerde Akveren Formasyonuna ait alanların eğiminin % 40‘ın üzerinde olması ve kireçtaşlarında karstik boşluklar bulunmasından dolayı bu alanlar yerleşime uygun değildir.

  • [1] Costa Lobo, M., Mesones, J., Dal Cin, A., Franchini, T. and Lourenzo, J. (1997) Risk in planning a new paradigm. Risk Assesment and Management: Planning for Uncertain Future, 33rd World Planning Cong., September, Ogaki, Japan, pp. 17-18.pp. 103-107.
  • [2] Şengezer, B. S. (1998) Afet Etkilerinin Azaltılması Hedefinin Planlamada Onemi ve Rolu, Kentlesme ve Jeoloji Sempozyumu, 19-20 Kasım, Istanbul, pp. 17-26.
  • [3] Demir, H. (2006) Küçükçekmece-Halkalı Yerleşim Bölgesinin Yerel Zemin Koşullarına Göre Depremselliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • [4] Burrough, P. A. (1998) Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Oxford University Press, 2. ed.
  • [5] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, 1996
  • [6] Ulusay, R., (2001) Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları:38, Genelleştirilmiş 4. Baskı, Ankara, 381s.
  • [7] Burmister, D.M., (1951) Identification and classification of soil An apprasial and statement of principles. ASTM STP 113, Amer. Soc. for Test and Mat.,Philadelpia
  • [8] Bieniawski, Z.T., (1975) The point-load test in geotechnical practice. Engineering Geology, 9, M lpp.
  • [9] Park, C. B., Miller, R. D. & Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 64 (3), 800-808.
  • [10] ABYYHY, (1998) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, İMO İzmir Şubesi Yayını, No:25.
Subjects Civil Engineering
Published Date Ekim 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: T. Fikret Kurnaz
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 1, 2017

Bibtex @research article { saufenbilder303222, journal = {Sakarya University Journal of Science}, issn = {1301-4048}, eissn = {2147-835X}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {816 - 823}, doi = {10.16984/saufenbilder.303222}, title = {Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit}, key = {cite}, author = {Kurnaz, T. Fikret} }
APA Kurnaz, T . (2017). Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit. Sakarya University Journal of Science, 21 (5), 816-823. DOI: 10.16984/saufenbilder.303222
MLA Kurnaz, T . "Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit". Sakarya University Journal of Science 21 (2017): 816-823 <http://www.saujs.sakarya.edu.tr/issue/26998/303222>
Chicago Kurnaz, T . "Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit". Sakarya University Journal of Science 21 (2017): 816-823
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit AU - T. Fikret Kurnaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16984/saufenbilder.303222 DO - 10.16984/saufenbilder.303222 T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 816 EP - 823 VL - 21 IS - 5 SN - 1301-4048-2147-835X M3 - doi: 10.16984/saufenbilder.303222 UR - https://doi.org/10.16984/saufenbilder.303222 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Science Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit %A T. Fikret Kurnaz %T Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit %D 2017 %J Sakarya University Journal of Science %P 1301-4048-2147-835X %V 21 %N 5 %R doi: 10.16984/saufenbilder.303222 %U 10.16984/saufenbilder.303222
ISNAD Kurnaz, T. Fikret . "Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit". Sakarya University Journal of Science 21 / 5 (October 2017): 816-823. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.303222
AMA Kurnaz T . Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit. SAUJS. 2017; 21(5): 816-823.
Vancouver Kurnaz T . Investigation of the soil characteristics for coastal zone land-use planning, Kandira, Izmit. Sakarya University Journal of Science. 2017; 21(5): 823-816.