Otomotiv Sanayinde Kullanılan Direnç Nokta Kaynak Elektrodu Omrunun Deneysel Analizi Ve Kalite Guencesi Yonünden Etüdü

Selehattin Anık, Ahmet Oğur, Murat Vural, Salim Arslanlar, Haldun Turan
1.024 477

Öz


Ototnotiv sanayinde yaygm olarak kullanilan diren~ nokta kaynagtnda kullantlan elektrotlarm omrtintin deneysel analizi i9in elektrod ucundaki defo1n1asyonun kaynak diki~ kalitesini ne §ekilde etkilediginin tesbiti a1nac1yla yap1hn1~tlr. Bunun i~in, yayg1n kullanllan bir elektrod malzemesi ve fabrika ortammda altiminyum rnalzetnesi Uzerinde deneyler yap1lm1~; elektrot u~ fonnunun degi~imi gozlen1ni§ ve bu degi~imin nokta kaynagtnin karakteristjkJerine etkileri degerlendirilerek grafikler ha1inde sunulmu~tur.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X