BİR ÜNİVERSİTE HOCASI NASIL OLMALI VE ONDAN BEKLENENLER

Selahaddin Anık, Ahmet Oğur
1.043 637

Öz


(Tniversite hocası, öğrencileri hayata hazu·Iayan ve
meslek sahibi yapan öğrenin1 kademes inin
sonuncusunu teşkil eden yüksek öğretin1
kurumlarında öğrencilerini yetiştü·en, hayata
hazırlayan ve ilerideki çalışınalarına yön veren
öğretiın eleınanlarıdır. Öğrenc j)er bu kuntmJarda
son şeki llerüıi alarak ha ya ta atılır. Onun için
üniversite hocasının


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X