OPTiK FiBER İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Gamze AYDEMİR, Abdullah FERİKOGLU, Coşkun ODABAŞ, Zeki BEYHAN
803

Öz


Bugün insanlık bilgi patlamas ı nın ortasındadır.
Her kanaldan sınırsız bilgi akışı insanı çevrelenıiştir.
Sorun ise bu kadar yoğun bil gini n nasal ve han gi
iletişim aracı ile taş•nacağıdır. Dalga ldavuzlayırısı
olarak fiberlerin kullanımi ve gelişiıni, optik fiber
haberleşme sistemini g ü ndeme get irıniştir. Bakır
teller de elektronların hareket etmesine dayanan
elekt ron ik yerine, ranı teller· diyebileceğimiz optik
fıbe rlerde, fatonlar hareket etmektedir. Optik fiber
iletim siste mlerinin diğer ileti m sistemlerinden üstün
b irç ok öz e l l iği vardır. Bu iistiinlükleri s ayesi n de
ülkemizde de telel<omünikasyon al anında ve farklı
daha birçok a1anda optik iletimin yaygınlaşınası optik
fibere olan ilgiyi arttırmıştır. Bu çahşnıada optik fiber
sistemler incelcnrniştir.


Anahtar kelimeler


Optik Fiber, H aber l eş me, İ letim SistemleriReferanslar


YA RJNGÜMELİ, S., " Optik Fiber J(ablolar Eği tinı

Notlan,, STFA Enerkonı , l 990.

ÇANKAY A, S., "Optik İletim Kuranıı,, Türk

Telekon ı Genel Müd. MGB, 19 93.

TÜ' 'S ÜZOGLU, S., ''Opti k Transm i syo n da Yeni

Uygu la malar'', Türk Tele ko1n Gene) fllüd. MGB.

ARG E Bülteni, 57-64, 1 995_

SALMA!', S., "Optik Fi berlerde Zayıflanıa ve

Kayı p la r ", SAÜ Fen B ili m ler i Ensti tiisü Yüksek

Lisans Tezi , Sakarya, Tennııuz 19 95.

Bi l i ın ve Te kn i k Dergisi, Tübitak, Aralık 2000.

http://www . i i. nı e tu .edu .tr

http:/ /ww w.ttnet.net.t r

http://www .f otech. coın.tr


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X