Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi

Turgut Köksal, Ömer K. Morgül, Erdal Aba, Fehim Fındık
1.290 1.066

Öz


Farklı komposizyondaki lastiklerin farklı mekanik özellik lere sahip olduğu bilinmektedir. Lastik kompozisyonunu oluşturan elemaniann lastiğin mekanik özelliklerine olan etkileri üreticilerin tecrübeleri ile sınırlı kalmaktadır. Konuyla ilgili literatürdc oldukça sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktaclır. Bu çalışmada, konu ile ilgili çalışmak isteyen araştırmacılara ve üreticilere ışık tutmak aınacıy la, tabii ve sentetik kauçuk oranlan ile bazı dolgu ınaddelerinin lastiğin mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bunun için Srvı:R-20 tabii kauçuğu (Standart Malezya Kauçuğu) ve SBR-1502 sentetik kauçuk (Stiren Butadien Kauçuğu) oranlan deği ştiriterek lastik numuneleri elde edilmiştir. Diğer tar aftan bu oranlar sabit tutulurken ISAF ve HAF karbon siyalu dolgu ınadde1i numuneler üretilerek dolgu maddelerinin nun1unelerin mekanik özellikleri üzerindeki etkileri inccletımiştir. Ayrıca SMR-20 tabii kauçuğu ile SBR-1502 ve CBR-1203 {Kloropren Butadien Kauçuğu) sentetik kauçuklannın oranlan değiştitilerek farklı koınposizyonl ara sahip el astomer (lastik) n rununeleri elde edilnıiştir. Bu numunelerde sertlik, çekmegerilme­uzaına ve aşınnıa testleri yapılarak bileşenterin mekanik özellikler üzerindeki etkisi araştınımıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


( 1] TS-9743� "LastikJer-Sertlik Tayini-Cep tipi Sertlj

Ölçme Aletleri ile'' , Ocak-1992, TSE Ankara.

TS-19967," Vulkanize Kauçuklar-Çekme Gerilıııt

U zama Özelliklerinin Tayini" .. Mart-979, Ankara

TS-4649, "Lastikle r-Deney Parçalannı n Hazırlar:

ması", Aralık -1985, TSE Ankara.

SİREL.. A., T., '·Kauçuk Teknolojisi" Kauçıi

.

Derneği Kurs Notları, 1989, Istanbu l.

[

TS-4649., "Lastikler-Deney Parçalarının Hazırlan

ması'', Aralık 1985, TSE Ankara.

KÖKSAL, T., �'Uygun Mekanik Özelliklere Sahiı

Lastik Kompozisyonunun Geliştirilmesi", Yükse1

Lisans Tezi, SA Ü 1997" Sakarya.

KURBANOGLU, C., "Kauçuk Malzemesinil

Konstrüksiyonu ve Makina Eleınanlannd

Kullanılması'', A.Ü. Isparta Müh. Fak., Isparta


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X